Informace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) v platném znění.

Správcem údajů je společnost BESTWAY EASTERN EUROPE Sp. z o.o., pobočka společnosti BESTWAY EUROPE S.R.L., se sídlem v Merate (LC), via Bergamo 35 ("BESTWAY"), která spravuje Vaše osobní údaje: (i) k přijetí a zpracování objednávek, dodání produktů a služeb, zpracování plateb a pro administrativní a účetní účely, ke komunikaci s Vámi ohledně vašich objednávek a k plnění právních nebo regulačních předpisů; (ii) s Vaším souhlasem, zaškrtnutím příslušného políčka, k marketingovým účelům s cílem odesílání newsletterů e-mailem, které obsahují informace a aktualizace o produktech, službách, akcích a nabídkách společnosti Bestway.

Právním základem pro zpracování údajů, které jste uvedli v souvislosti s bodem i), je stanovení a plnění smluvních/obchodních podmínek a platná ustanovení právních předpisů; poskytnutí těchto údajů je nevyhnutně nutné a odmítnutí jejich poskytnutí může společnosti Bestway znemožnit nabídnout Vám požadovanou službu. V souvislosti s bodem ii) je právním základem takového zpracování Váš dobrovolný a svobodný souhlas a případné odmítnutí poskytnout tento souhlas vyloučí pouze možnost dostávat uvedená sdělení.

Vaše údaje budou zpracovávány v písemné i elektronické formě v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 neboli "GDPR" a jeho následné změny a dodatky).

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám, jako jsou osoby, sdružení, specializované subjekty a organizace, které poskytují společnosti Bestway služby, poradenství a podporu (včetně společností skupiny Bestway se sídlem v zahraničí v zemích mimo EU), a to pouze pro výše uvedené účely, v postavení Zpracovatelů údajů, pokud byli řádně jmenováni a pokud existují odpovídající záruky ochrany osobních údajů, nebo v postavení spoluzpracovatelů spolu se společností Bestway, nebo v postavení nezávislých správců údajů, jakož i zaměstnanců společnosti Bestway pověřených zpracováním údajů. Seznam subjektů, Správců nebo Zpracovatelů, kterým mohou být údaje poskytnuty, je k dispozici na vyžádání. Vaše údaje budou uchovány i po ukončení smluvního/obchodního vztahu se společností Bestway za účelem splnění všech případných povinností souvisejících s ukončením samotného vztahu nebo z něj vyplývajících, včetně těch, které se týkají právních povinností a promlčecích lhůt stanovených platnými právními předpisy, a v každém případě po dobu nepřesahující 10 let.

Můžete kdykoli uplatnit všechna práva uvedená v článcích 15 a následujících Nařízení, včetně zejména práva na provedení změny, práva na vymazání, práva vznést námitku vůči zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakož i práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu [email protected].