Zásady ochrany osobních údajů

Informace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) v platném znění.

Správcem údajů je společnost BESTWAY EASTERN EUROPE Sp. z o.o., pobočka společnosti BESTWAY EUROPE S.R.L., se sídlem v Merate (LC), via Bergamo 35 ("BESTWAY"), která spravuje Vaše osobní údaje: (i) k přijetí a zpracování objednávek, dodání produktů a služeb, zpracování plateb a pro administrativní a účetní účely, ke komunikaci s Vámi ohledně vašich objednávek a k plnění právních nebo regulačních předpisů; (ii) s Vaším souhlasem, zaškrtnutím příslušného políčka, k marketingovým účelům s cílem odesílání newsletterů e-mailem, které obsahují informace a aktualizace o produktech, službách, akcích a nabídkách společnosti Bestway.

Právním základem pro zpracování údajů, které jste uvedli v souvislosti s bodem i), je stanovení a plnění smluvních/obchodních podmínek a platná ustanovení právních předpisů; poskytnutí těchto údajů je nevyhnutně nutné a odmítnutí jejich poskytnutí může společnosti Bestway znemožnit nabídnout Vám požadovanou službu. V souvislosti s bodem ii) je právním základem takového zpracování Váš dobrovolný a svobodný souhlas a případné odmítnutí poskytnout tento souhlas vyloučí pouze možnost dostávat uvedená sdělení.

Vaše údaje budou zpracovávány v písemné i elektronické formě v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 neboli "GDPR" a jeho následné změny a dodatky).

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám, jako jsou osoby, sdružení, specializované subjekty a organizace, které poskytují společnosti Bestway služby, poradenství a podporu (včetně společností skupiny Bestway se sídlem v zahraničí v zemích mimo EU), a to pouze pro výše uvedené účely, v postavení Zpracovatelů údajů, pokud byli řádně jmenováni a pokud existují odpovídající záruky ochrany osobních údajů, nebo v postavení spoluzpracovatelů spolu se společností Bestway, nebo v postavení nezávislých správců údajů, jakož i zaměstnanců společnosti Bestway pověřených zpracováním údajů. Seznam subjektů, Správců nebo Zpracovatelů, kterým mohou být údaje poskytnuty, je k dispozici na vyžádání. Vaše údaje budou uchovány i po ukončení smluvního/obchodního vztahu se společností Bestway za účelem splnění všech případných povinností souvisejících s ukončením samotného vztahu nebo z něj vyplývajících, včetně těch, které se týkají právních povinností a promlčecích lhůt stanovených platnými právními předpisy, a v každém případě po dobu nepřesahující 10 let.

Můžete kdykoli uplatnit všechna práva uvedená v článcích 15 a následujících Nařízení, včetně zejména práva na provedení změny, práva na vymazání, práva vznést námitku vůči zpracování, práva na přenositelnost údajů, jakož i práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu [email protected].

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Bestway Corp .com / .eu

Bestway Corp .com / .eu shromažďuje určité osobní údaje svých uživatelů.

Správce osobních údajů

Bestway Europe S.r.l., se sídlem Via Bergamo, 35 23807 Merate (LC), IČ: IT02561670130 a její evropské pobočky vystupují jako Správci Osobních Údajů.

E-mailová adresa Správce: [email protected]

Zpracovávané údaje

Mezi osobní údaje shromažďované společností Bestway Corp .com / .eu, ať už samostatně nebo prostřednictvím třetích stran, se řadí: e-mail, soubory cookie, údaje o použití a lokační údaje.

 

Úplné informace o jednotlivých typech shromažďovaných údajů jsou uvedeny v příslušných článcích těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve specifických informačních textech zveřejněných před shromážděním údajů.

Osobní údaje mohou být volně poskytnuty uživatelem nebo, v případě údajů o použití, automaticky shromážděny při používání portálu Bestway Corp .com / .eu.

Všechny údaje požadované společností Bestway Corp .com / .eu jsou nezbytně nutné a v případě jejich neposkytnutí může být pro Bestway Corp .com / .eu nemožné poskytnout službu.

V případech, kdy Bestway Corp .com / .eu označuje určité údaje jako nepovinné, mohou uživatelé od jejich sdělení upustit, aniž by to mělo jakýkoli vliv na dostupnost služby nebo její fungování.

Uživatelům, kteří by měli pochybnosti o tom, které údaje jsou nezbytné, doporučujeme, aby se obrátili na Správce údajů.

Případné použití souborů cookie - nebo jiných technologií monitorování - společností Bestway Corp .com / .eu nebo správci třetích stran, které společnost Bestway Corp .com / .eu využívá, není-li uvedeno jinak, slouží k poskytování služby požadované uživatelem, kromě dalších účelů definovaných v tomto dokumentu a v Zásadách používání souborů cookie, jsou-li k dispozici.

Uživatel přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích osob získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím Bestway Corp .com / .eu a zaručuje, že má právo je sdělovat nebo šířit, čímž zbavuje Správce jakékoli odpovědnosti vůči třetím osobám.Způsob a místo zpracování shromážděných údajů

Způsob zacházení

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů přijetím vhodných bezpečnostních opatření, jejichž cílem je zabránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zveřejnění, úpravě nebo zničení.

Zpracování se provádí pomocí informačních technologií a/nebo telematických nástrojů, přičemž organizační postupy a metodika jsou striktně vázány na uvedené účely. Kromě správce údajů mohou mít v některých případech k údajům přístup skupiny osob odpovědných za organizaci stránek (administrativní personál, obchodní, marketingové a právní oddělení, správci systémů) nebo externí subjekty (např. poskytovatelé technických služeb, poštovní kurýři, poskytovatel hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které správce údajů v případě potřeby rovněž jmenuje zpracovateli údajů. Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů si lze vždy vyžádat u správce údajů.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v operačním sídle správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí subjekty zúčastněné na zpracování. Pro další informace se prosím obraťte na správce údajů.

Zvláště osobní údaje mohou být zpracovávány na kterékoli pobočce společnosti Bestway (včetně poboček BESTWAY, které se nacházejí i v zahraničí, v zemích mimo Evropskou unii), jak je uvedeno v příslušné sekci Bestway Corp .com / .eu

Doba uchování

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k provedení služby požadované uživatelem nebo pro účely uvedené v tomto dokumentu, a uživatel může kdykoliv požádat o přerušení zpracování nebo vymazání údajů.

Účely zpracování údajů

Údaje o uživateli jsou shromažďovány, aby správce údajů mohl poskytovat službu, plnit právní závazky, reagovat na exekuční žádosti nebo řízení, chránit svá práva a zájmy (nebo práva a zájmy uživatelů či třetích stran), odhalit případné podvodné nebo nezákonné činnosti, jakož i pro následující účely: Spravování kontaktů a odesílání zpráv, Správa měřících kódů/tagů, Komunikace s uživatelem, Interakce na základě lokační polohy, Remarketing a behaviorální marketing, Statistiky.

Typy osobních údajů používané pro jednotlivé účely jsou uvedeny v jednotlivých částech tohoto dokumentu.Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a za použití následujících služeb:

Kontaktovat uživatele

Mailing list (seznam příjemců) nebo newsletter (Bestway Corp .com / .eu)

Registrací do mailing listu nebo newsletteru je e-mailová adresa uživatele automaticky přidána do seznamu kontaktů, kterým mohou být zasílány e-mailové zprávy obsahující informace, včetně informací obchodního a propagačního charakteru, o společnosti Bestway Corp .com / .eu.

E-mailová adresa uživatele může být do tohoto seznamu přidána také na základě registrace na stránce společnosti Bestway Corp .com / .eu nebo po provedení nákupu.¨

 

Zpracovávané osobní údaje: e-mail.

 

Spravování kontaktů a odesílání zpráv

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo jiných typů kontaktů používaných ke komunikaci s uživatelem. Tyto služby mohou také umožnit shromažďování údajů týkajících se data a času, kdy si uživatel prohlédl zprávy, a také údaje o interakci uživatele, jako jsou informace o kliknutí na odkazy ve zprávách.

 

Campaign Monitor (Monitorování kampaně)

Campaign Monitor je nástroj pro spravování adres a zasílání e-mailových zpráv poskytovaný společností Campaign Monitor Pty Ltd.

 

Zpracovávané osobní údaje: e-mail.

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů.

 

Správa měřících kódů/tagů

Tento typ služby je funkční pro centralizovanou správu tagů nebo skriptů používaných na stránce Bestway Corp .com / .eu. Při používání těchto služeb dochází k toku údajů uživatelů skrze tyto služby a případně k jejich uchovávání.

 

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager je nástroj, který usnadňuje správu měřících kódů, poskytován společností Google LLC.

 

Zpracovávané osobní údaje: soubory cookie a údaje o použití.

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů.

 

Interakce na základě lokační polohy

Nekontinuální geolokace (Bestway Corp .com / .eu)

Bestway Corp .com / .eu může shromažďovat, používat a sdílet údaje týkající se geografické polohy uživatele za účelem poskytování služeb v závislosti na poloze.

Většina prohlížečů a zařízení poskytuje standardně funkce pro odmítnutí sledování geografické polohy. Pokud ale uživatel tuto možnost výslovně schválil, může Bestway Corp .com / .eu obdržet informace o aktuální zeměpisné poloze uživatele. Geografická poloha uživatele je sledována nekontinuálně, na konkrétní žádost uživatele nebo když uživatel neuvede svou polohu do určeného pole a umožní aplikaci automaticky zjistit jeho polohu.

 

Zpracovávané osobní údaje: geografická poloha

 

 

Remarketing a behaviorální marketing

Tento nástroj umožňuje společnosti Bestway Corp .com / .eu a jejím partnerům komunikovat, optimalizovat a zobrazovat reklamy na základě předešlýho používání Bestway Corp .com / .eu uživatelem. Tuto činnost usnadňuje monitorování údajů o používání a využívání monitorovacích nástrojů ke shromažďování informací, které jsou následně předávány partnerům, kteří spravují aktivity remarketingu a behaviorálního marketingu.

Některé nástroje nabízejí také možnost remarketingu vytvořeného na základě seznamů e-mailových adres.

Kromě funkce odhlášení poskytované níže uvedenými službami se uživatel může odhlásit i na stránce pro odhlášení Network Advertising Initiative.

 

Uživatelé se také mohou rozhodnout, že se neúčastní určitých reklamních aktivit, a to prostřednictvím příslušných možností konfigurace zařízení, jako jsou možnosti konfigurace reklamy v mobilním zařízení nebo obecná konfigurace reklamy.Remarketing Google Ads (Google Inc.)

Remarketing Google Ads je nástroj pro remarketing e behaviorální marketing poskytován společností Google LLC nebo Google Ireland Limited, v závislosti na tom, kde je Bestway Corp .com / .eu používána, který propojuje aktivity Bestway Corp .com / .eu s reklamní sítí Google Ads a Cookie DoubleClick.

 

Uživatelé mohou odmítnout používání souborů cookie od Google pro přizpůsobení reklamních příspěvků v Nastavení reklam společnosti Google.

 

Zpracovávané osobní údaje: soubory cookie a údaje o použití.

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů – Odhlášení.

 

Statistiky

Nástroje uvedené v této části umožňují správci údajů monitorovat a analyzovat údaje o návštěvnosti stránky a slouží ke sledování chování uživatele.

 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je nástroj webové analýzy poskytován společností Google Inc. ("Google"). Google používá shromážděné osobní údaje ke sledování a analýze používání Bestway Corp .com / .eu, k vypracování reportů a jejich sdílení s dalšími službami vyvinutými společností Google.

Google může využít osobní údaje ke kontextualizaci a personalizaci reklam ve své reklamní síti.

 

Zpracovávané osobní údaje: soubory cookie a údaje o použití.

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů – Odhlášení.

 

 

Doplňující informace ke zpracování osobních údajů

 

Kontakt a žádosti o poskytnutí asistence

Pokud uživatel kontaktuje správce prostřednictvím stránky Bestway Corp .com / .eu nebo zašle žádost o asistenci, budou osobní údaje takto sdělené správci zpracovány pro účely individuální žádosti o kontakt nebo asistenci. Správce může nicméně analyzovat obdržené žádosti o podporu v souhrnné a anonymní formě za účelem zlepšení služeb podpory.

 

Kariéra v Bestway

Pokud se chce uživatel ucházet o konkrétní pracovní nabídku prostřednictvím stránky Bestway Corp .com / .eu nebo poslat životopis v rámci zájmu o pracovní pozici v Bestway, je potřebné, aby poskytl své osobní údaje a veškeré další osobní informace důležité pro výběrové řízení. Tyto údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem a v rámci výběrového řízení. Další podrobnosti jsou uvedeny v popisu každé pracovní nabídky.

 

Google Search Console

Google Search Console je webová služba společnosti Google, Inc., která umožňuje správcům webových stránek kontrolovat stav indexace a optimalizovat viditelnost jejich stránky na webu.

 

Místo zpracování: USA - Zásady ochrany osobních údajů

 

Prodloužení záruky

Uživatelé, kteří si zakoupili výrobky Bestway, mohou požádat o prodloužení záruky kvality prostřednictvím Bestway Corp .com / .eu. Za tímto účelem je nutné poskytnout následující osobní údaje, které umožní správcovi přesně identifikovat zakoupenou položku a subjekt, na který se vztahuje záruka: jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, datum narození, země, doklad o koupi (který je třeba načíst).Zásady používání souborů cookie

 

Společnost Bestway Corp .com / .eu využívá nástroje pro monitorování. Další informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

 

 

Další informace o použití souborů cookie

 

Právní ochrana

Osobní údaje uživatele mohou být správcem použity v soudním řízení nebo v přípravné fázi takového řízení za účelem obhajoby proti zneužití při používání Bestway Corp .com / .eu nebo souvisejících služeb uživatelem.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že správce může být požádán o zveřejnění údajů na žádost orgánů veřejné moci.

 

Doplňující informace

Na žádost uživatele může Bestway Corp .com / .eu poskytnout uživateli kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů také doplňující a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

 

Systémové protokoly a údržba

Za účelem zajištění provozu a údržby může společnost Bestway Corp .com / .eu a jí využívané třetí strany shromažďovat systémové protokoly, tj. soubory, které zaznamenávají interakce a mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.

 

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další informace týkající se zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od správce údajů prostřednictvím kontaktních údajů.

 

Práva uživatele

Subjekty, jichž se týkají osobní údaje, mají právo kdykoli získat u správce údajů potvrzení o existenci či neexistenci těchto údajů, znát jejich obsah a původ, ověřit jejich přesnost nebo požádat o jejich doplnění, vymazání, aktualizaci, opravu, převedení do anonymní podoby nebo zablokování osobních údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v každém případě z oprávněných důvodů vznést námitku proti jejich zpracování. Žádosti je třeba adresovat správci údajů.

 

Bestway Corp .com / .eu nepodporuje požadavky "Do Not Track".

Chcete-li zjistit, zda je využívané třetí strany podporují, můžete konzultovat jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů, jejich zveřejněním na této stránce. V této souvislosti Vás žádáme, abyste si tuto stránku pravidelně prohlédli, přičemž se můžete řídit datem poslední změny uvedeným v dolní části. V případě nesouhlasu se změnami těchto zásad ochrany osobních údajů je nezbytné, aby uživatel přestal používat Bestway Corp .com / .eu a může požádat správce údajů o odstranění svých osobních údajů

 

Informace k těmto zásadám ochrany osobních údajů

Za tyto zásady ochrany osobních údajů, které jsou založeny na vzoru poskytnutém společností iubenda a uložených na jejích serverech, odpovídá správce údajů.

 

 

Definice a pravní odkazy

 

Osobní údaje (nebo data)

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby, která je identifikována nebo identifikovatelná, a to i nepřímo, pomocí odkazu na jakoukoli jinou informaci, včetně osobního identifikačního čísla.

 

Údaje o použití

Jedná se o informace automaticky shromažďované prostřednictvím Bestway Corp .com / .eu (včetně aplikací třetích stran integrovaných na Bestway Corp .com / .eu), včetně: IP adres nebo názvů domén pro počítače používané uživatelem, který se připojuje k Bestway Corp .com / .eu, adres URI (Uniform Resource Identifier), času požadavku, metody použité k odeslání požadavku serveru, velikosti souboru obdrženého v odpovědi, číselného kódu označujícího stav odpovědi ze serveru (úspěšná, chyba, atd.), země původu, vlastností prohlížeče a operačního systému používaného návštěvníkem, různých časových souvislostí návštěvy (například čas strávený na každé stránce) a podrobnosti o navigaci uživatele v Aplikaci, zejména s ohledem na pořadí navštívených stránek, parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

 

Uživatel

Fyzická osoba, která využívá stránky Bestway Corp .com / .eu, která se musí shodovat se subjektem údajů nebo jím být oprávněná a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Zúčastněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

 

Zpracovatel údajů (nebo Zpracovatel)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, asociace nebo organizace pověřené správcem ke zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Správce údajů (nebo Správce)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa a jakýkoli jiný orgán, asociace nebo organizace, který je odpovědný, a to i společně s jiným správcem, za rozhodnutí týkající se účelů, způsobů zpracování osobních údajů a používaných prostředků, včetně bezpečnostního profilu, v souvislosti s provozem a používáním Bestway Corp .com / .eu. Správcem údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastník Bestway Corp .com / .eu.

 

Bestway Corp .com / .eu

Hardware nebo software, pomocí kterého jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje uživatelů.

 

Cookie

Malá část dat uložená v zařízení uživatele.

 

Právní odkazy

Upozornění pro evropské uživatele: Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vypracovány v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 10 Směrnice 95/46/ES a s ustanoveními Směrnice 2002/58/ES, aktualizované Směrnicí 2009/136/ES, o souborech cookie.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na bestway.eu/cz-cs a bestwaycorp.cz